Reklamacje

Reklamacje

 1. Reklamację może złożyć każdy Klient posiadający konto w Sklepie i zrealizowane zamówienie. Reklamację można złożyć na stronie Sklepu lub przez e-mail na adres: reklamacja@sklep.archipelagia.pl

 2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
  a) zgłaszając reklamację Klient powinien zawsze podać numer zamówienia, które chce zareklamować,
  b) każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności z Umową oraz zakres żądania reklamacyjnego,
  c) każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie,
  d) reklamację można złożyć w terminie 10 dni, od dnia w którym Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę lub miała zostać wykonana. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w punktach a) i b) powyżej,
  e) reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dacie jej skutecznego złożenia przez Klienta,
  f) o wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca zawiadomi Klienta pisemnie wraz z uzasadnieniem przez e-mail,
  g) Sprzedawca ocenia zasadność reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek, a gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć, filmów lub odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ich przesłania zostanie zwrócony Klientowi.

 3. Maksymalny poziom rekompensaty / odszkodowania za reklamowane przez Klienta zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

 4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić z zachowaniem terminu ustawowego w formie opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na Sklepu.

 5. W razie udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na sprzedawany produkt, informacja o treści i zakresie gwarancji znajdować się będzie w opisie danego towaru na stronie Sklepu.

Formularz Reklamacji Towarów
 •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl